Nuostatai

Mokykla skirta mėgstantiems keliauti ir organizuoti keliones, geografija besidomintiems mokiniams, norintiems tyrinėti gamtos ir visuomenės reiškinius ir procesus.
Mokyklos tikslas: suburti geografija besidominčius mokinius ir sudaryti sąlygas geografinių reiškinių bei procesų pažinimui ir stebėjimui, mokslinio darbo įgūdžių formavimui ir kūrybiniai veiklai.
Uždaviniai:
- sudaryti sąlygas besidomintiems geografijos mokslu pažinti, stebėti, analizuoti ir kritiškai vertinti gamtinius ir visuomeninius reiškinius ir procesus;
- ugdyti mokinių kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis, formuoti mokslinio darbo įgūdžius, darnios plėtros vertybines nuostatas ir geografinę kultūrą;
- skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įvairaus amžiaus mokinių, mokytojų, mokslininkų;
- rengti tolimesnėms studijoms ir profesinei veiklai.
Ugdymo proceso organizavimas:
- mokymasis JGM trunka trejus metus: žiemos, vasaros, rudens ir pavasario moksleivių atostogų metu.
- ugdymas organizuojamas sesijomis.
- pasiekimai vertinami įskaitomis, kurias išlaikę mokiniai kviečiami į kitą sesiją.
- mokyklos baigimo pažymėjimą gauna mokiniai aktyviai dalyvavę ugdymo procese ir išlaikę įskaitas bei apgynę tiriamąjį darbą.
- nelankę užsiėmimų, nelaikę sesijos egzaminų mokiniai šalinami iš mokyklos.
- užsiėmimams vadovauja Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai bei mokslininkai.
Ugdymo metodai: paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, lauko tyrimai ir stebėjimai, pažintinės bei mokomosios ekskursijos, projektai, konferencijos, diskusijos, debatai ir kūrybinės stovyklos.
Priėmimo tvarka:
- mokykloje gali mokytis pagrindinių (9 ir 10 klasėse, I ir II gimnazijos klasėse), vidurinių (11 ir 12 klasėse, III ir IV gimnazijos klasėse) bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai.
- mokiniai, norintys mokytis šioje mokykloje, atlieka stojimo užduotis ir rašo motyvacinį laišką. Informacija apie JGM veiklą skelbiama spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse, internetiniame puslapyje www.lgd.lt, platinama bendrojo lavinimo mokyklose.
- į užsiėmimus mokiniai kviečiami individualiai. Mokymas ir savarankiškas mokymasis vyksta pagal JGM veiklos programą, kuri sudaroma dvejiems metams ir tvirtinama Lietuvos geografų draugijos valdyboje.
- priėmimo komisija įvertina atsiųstus darbus ir mokiniai, pelnę aukščiausius balus, kviečiami mokytis į JGM renginius.
- asmens priėmimas mokytis įformina mokymo sutartimi (toliau – Sutartis). Su jaunesniais kaip 16 metų asmenimis sutartis sudaroma esant jų tėvų (rūpintojų) sutikimui.
Valdymas:
- mokyklos veiklą užtikrina ir ugdymą organizuoja mokyklos mokslinis vadovas, mokomųjų programų vadovas ir mokomųjų programų kuratoriai.
- mokyklos mokslinį vadovą skiria Lietuvos geografų draugija. Jis užtikrina ugdymo turinio kokybę: rūpinasi teorinių ir praktinių užduočių moksliniu lygiu, analizuoja mokinių teorinio ir praktinio ugdymo eigą, tobulina teorinių ir praktinių programų turinį.
- mokomųjų programų vadovą skiria Lietuvos geografų draugijos valdyba. Jis sudaro sesijoms mokomąsias programas, derina sesijų darbotvarkę, prižiūri mokomųjų programų vykdymą, kartu su mokyklos moksliniu vadovu organizuoja ekskursijas, stovyklas ir kitą veiklą, rūpinasi mokyklos veiklos reklama, organizuoja sutarčių su mokiniais sudarymą, tvarko dokumentaciją, užtikrina buities sąlygas sesijų, ekskursijų, stovyklų metu, organizuoja autorinių sutarčių sudarymą su paskaitas skaitančiais aukštųjų mokyklų ir institutų dėstytojais bei mokslininkais, mokomųjų programų kuratoriais.
- mokomųjų programų kuratoriais gali tapti VU universiteto geografijos ir geologijos specialybių studentai, išklausę geologijos pagrindų, geomorfologijos, biogeografijos, dirvožemių geografijos, meteorologijos ir klimatologijos ir hidrologijos kursus. Jie kartu aukštųjų mokyklų ir institutų dėstytojais bei mokslininkais rengia lauko tyrimų metodikas, veda užsiėmimus, vertina mokinių darbus, kartu su mokyklos moksliniu vadovu organizuoja ekskursijas, stovyklas ir kitą veiklą, užtikrina buities sąlygas sesijų, ekskursijų, stovyklų metu.