Veiklos turinys

Teoriniai užsiėmimai:
Geografinės aplinkos tyrimų metodologija. Lauko ir kameraliniai tyrimai. Orientavimasis aplinkoje. Žemės paviršiaus matavimai. Akinių nuotraukų sudarymo metodai. Žemėlapių savybės. Žemėlapių elementai. Žemėlapių kūrimas ir panaudojimas. Šiuolaikinė kartografija ir geografinės informacinės sistemos. GPS veikimo principai. Toponimika. Žemės gelmių tyrimai. Lietuvos gelmės. Uolienų įvairovė ir savybės. Paviršius ir reljefas. Erozinis ir akumuliacinis reljefas. Meteorologiniai stebėjimai. Meteorologiniai rodikliai. Sausumos vandenys. Požeminiai vandenys ir jų savybės. Vandens kokybė. Paviršinis nuotėkis ir upės. Ežerų kilmė ir evoliucija. Vandens augalija ir gyvūnija. Pelkių kilmė ir raida. Dirvožemio mineralinė ir organinė sudėtis. Dirvodaros procesai. Dirvožemių įvairovė. Dirvožemių degradacija. Augalija ir aplinka. Flora ir augalija. Lietuvos augalija. Augalų kolekcijos sudarymas. Kultūrinė augalija. Augalijos kilmės vietos. Fenologiniai stebėjimai. Gamtos sąlygos ir gamtiniai ištekliai. Žemės ūkio naudmenos. Kraštovaizdžio struktūra. Gyventojų sudėtis. Gyventojų išsilavinimas ir darbo jėga. Gyventojų migracija. Gyventojų politika. Gyvenimo kokybė. Gyvenviečių raida ir funkcijos. Lietuvos gyvenvietės. Miestų struktūra ir funkcinės zonos. Elgesio geografija. Geopolitika. Ūkio ištekliai. Žemės ūkio organizavimas. Infrastruktūra ir paslaugos. Transporto geografija. Turizmo verslas.
Praktiniai užsiėmimai:
Orientavimasis žemėlapyje ir vietovėje. Hipsometrinių profilių sudarymas. Stovyklavietės topografinio plano sudarymas. Vietovės vietovardžių tyrimas. Alpinizmo pagrindai. Uolienų savybių tyrimai. Atodangos geologinio profilio sudarymas. Upės slėnio struktūros kartografavimas. Kalvoto moreninio reljefo kartografavimas. Ežero, upės arba jūros kranto zonos morfologinių elementų tyrimai. Paplūdimio smėlio tyrimai. Meteorologinės aikštelės įkūrimas. Vietos klimato stebėjimai. Meteorologinių duomenų tvarkymas. Vandens cheminių savybių tyrimai. Upelio vagos gylio, pločio matavimas. Upės skerspjūvio ploto sudarymas. Upės vagos plano sudarymas. Dugno nuosėdų tyrimai. Upės vagos aprašymas. Upės tėkmės greičio matavimas ir debito apskaičiavimas. Upės, ežero vandens temperatūros stebėjimai. Upės, ežero vandens skaidrumo nustatymas. Ežero aprašymas. Ežero hidrografinis tyrimas. Upės, ežero augalijos ir gyvūnijos tyrimas. Pelkės hidrografinis ir augalijos tyrimas. Dirvožemio profilio tyrimas. Dirvožemio mineralinės sudėties tyrimas. Dirvožemio derlingumo tyrimas. Vietovės augalijos tyrimas. Vietovės kultūrinės augalijos tyrimas. Vietovės gamtos išteklių vertinimas. Vietovės rekreacinių išteklių tyrimas. Vietovės rekreacinio įsisavinimo tyrimas. Vietovės žemės ūkio naudmenų tyrimas. Kraštovaizdžio kompleksinis tyrimas. Vietovės gyventojų sudėties tyrimas. Vietovės gyventojų gyvenimo kokybės tyrimas. Vietovės gyvenviečių struktūros ir funkcijų tyrimas. Vietovės ūkio struktūros tyrimas.
Savarankiško darbo užduotys:
Savo gyvenamos vietos vietovardžių tyrimas. Savo gyvenamos vietos topografinio plano sudarymas. Savo gyvenamos vietos apylinkių uolienų įvairovės tyrimas. Savo gyvenamos vietos klimato stebėjimai. Savo gyvenamos vietos geriamo vandens savybių tyrimas. Savo gyvenamos vietos upelio hidrografinis ir hidrologinis tyrimas. Savo gyvenamos vietovės fenologiniai stebėjimai. Savo gyvenamos vietovės natūralios augalijos tyrimas. Savo gyvenamos vietos aplinkos užterštumo tyrimai. Savo gyvenamos vietovės žemės ūkio naudmenų tyrimas. Gyvenamos vietovės gamtos ir kultūros paminklai. Straipsnis mokyklos sienlaikraštyje, rajoninėje ar respublikinėje spaudoje.
Kultūrinė veikla:
Ekskursijos muziejuose, mokslo įstaigose, vakaronės, viktorinos, naktiniai žygiai, susitikimai su keliautojais ir  mokslininkais, varžybos.